מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

ביטול עסקה

ביטול עסקה:

ביטול העסקה על ידי הצרכן:

7.1.            לקוח רשאי לבטל את העסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנותיו (יחד, להלן: "החוק"), בכל אחת מהדרכים הבאות:

                   בעל פה: במקום העסק כהגדרתו בחוק.

                   בכתב: באמצעות שליחת בקשה בדוא"ל [email protected] ; בפקס 077-3180423 ; בדואר רשום לכתובתנו ברחוב יעקב פריימן 20, ראשון לציון.

                   באינטרנט: לחץ כאן

 7.2.           במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, הצרכן רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות, בין היתר, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בהתקיים כל התנאים להלן:

                  (א) הצרכן החזיר את המוצר באחד מסניפי החברה תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום שקיבל את המוצר.

                  (ב)  המוצר לא נפגם.

                  (ג)   צרכן הציג לחברה חשבונית או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה, או הוכחה אחרת לכך שהעסקה בוצעה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם בעד המוצר ואמצעי התשלום.

                  אם הצרכן ביטל את העסקה לפי כל התנאים לעיל, אז תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הביטול, החברה תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את חיובו של הצרכן,

                 תמסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

7.3.           במקרה של ביטול עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, תחזיר החברה, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל

                 את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. יודיע על כך הלקוח לחברה כאמור בסעיף 7.1 לעיל, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד

                 לאיסוף המוצר. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

7.4.           האמור לעיל בדבר התנאים, החלים על צרכן במקרה של ביטול עסקת רכישה, אינו חל על מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים. 

7.5.          על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר

                מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק,

                המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדש, לפי העניין.

                ביטול העסקה ע"י החברה:

7.6.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או  לבטל עסקת רכישה שביצע הצרכן, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

                א. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי.

                ב. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן.

                ג. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

                ד. הצרכן פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין;

                ה. הצרכן מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

                ו. הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא.

                ז. החברה סבורה כי בכוונת הצרכן למכור את הפריטים, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, לצד ג' כלשהוא. בהקשר זה הצרכן מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהוא.

                ט. במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, ו/או לספק לצרכן את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וכן בכל מקרה של תקלות מחשב באתר החברה, ו/או תקלות

                     במערכת הטלפונים, ו/או טעויות במחיר שהוצג באתר ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות, ו/או טעויות במקרה של תקלה בהצגת נתוני המכירה וכן בכל מקרה של 

                     חבלה כלשהי באתר החברה ו/או תקלות שאירעו עקב אירוע בטחוני, או עקב אירוע בשל "כוח עליון" כהגדרתו לעיל.  

                בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע לצרכן פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה 

                אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לצרכן או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

סגור
Loading
Go back to %1