הודעות

הודעה על פסק דין בתובענה ייצוגית

 בגין שליחת הודעות פרסום ללקוחות

בהתאם להוראות סעיף 18 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 נמסרת בזאת הודעה כי בתיק ת"צ 39200-04-17 גרי נ' אס.בי.אן (להלן: "החברה"). הלבשה בע"מ המתנהל בבימ"ש השלום בת"א יפו בפני כב' השופט רמי חיימוביץ', אושר הסדר פשרה בתביעה שהוגשה ע"ס של 2,000,000 ₪ שעילתה משלוח הודעות דבר פרסומת למבקש ולחברי הקבוצה מבלי שנתנה להם האפשרות לסרב לקבל הודעות דיוור ישיר מהחברה ומבלי שנתנה להם האפשרות לשלוח הודעת סירוב בדרך בה שוגרו דברי פרסומת אלו, בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת")

עיקרי ההסדר שאושר בפסק הדין: מבלי להודות בכל טענה המופיעה בבקשה ובכתב התביעה, הוסכם כי החברה תיתן הטבה לכל חברי מועדון הלקוחות של החברה, שהיו חברי המועדון של החברה במועד משלוח ההודעות בשנת 2017. ההטבה תהיה בדמות הנחה בשיעור של 20% על כל מוצרי האקססוריז (צעיפים, ארנקים, כפפות, חומרי ניקוי וצחצוח, כובעים) של המותגים "נאוטיקה" וטימברלנד; כולל כפל מבצעים. תוקף ההטבה יחל תוך 30 יום מיום אישור הסכם פשרה זה ויימשך לתקופה של 4 חודשים.

ככל שבמשך 4 חודשים, לא יגיע שווי ההטבה שתינתן לסך מצטבר של 250,000 ₪, יוארך המועד למתן ההטבה ב- 4 חודשים נוספים או עד ששווי ההטבה שינוצל יגיע לסך של 250,000 ₪, לפי המוקדם.

הגדרת הקבוצה היא: כל הלקוחות של החברה, שהיו חברי המועדון של החברה במועד משלוח ההודעות בשנת 2017, אשר קיבלו דבר פרסומת מטעמה מבלי שנתנו לכך את הסכמתם כהגדרת חוק התקשורת, ו/או נמנעה מהם האפשרות לשלוח הודעת סירוב בדרך בה שוגרו דברי פרסומת אלו עפ"י חוק התקשרות עד למועד חתימת הסכם.

לא יאוחר מתקופה של 30 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה, מבלי להודות בכל חבות ו/או אחריות ו/או הפרה, יישלחו דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת, רק לאותם לקוחות החברה אשר נתנו את הסכמתם לקבלת דברי פרסומת כאמור, בהתאם להוראות חוק התקשורת, וכן תאפשר החברה לאותם נמנעים לשלוח הודעת סירוב בדרך בה שוגרו אותם דברי פרסומת אלו, עפ"י הוראות חוק התקשורת.

כן נקבעו בהסדר שאושר בפס"ד כי לא יאוחר מתקופה של 30 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה, מבלי להודות בכל חבות ו/או אחריות ו/או הפרה, תשנה החברה מהתנהלותה, כך שבכל מקום בו יידרש לקוח למסור את פרטי ההתקשרות שלו לידי החברה, תופיע האפשרות לאשר באופן פוזיטיבי את רצונו לקבל הודעות דיוור ישיר מהחברה.

עוד נקבע כי החברה תשלם לתובע גמול בסך של 8,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

עיון בהסדר: הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית משפט השלום בתל אביב, שברח' ויצמן 1 בין השעות 8:30-12:30.

פרישה מההסדר: הרוצה להביע התנגדות לפשרה או לבקש כי הסדר פשרה זה לא יחול עליו, יגיש הודעה בכתב (להלן: "הודעת פרישה") לביהמ"ש עם העתק לב"כ הצדדים תוך 45 יום ממועד פרסום הודעה זו. הודעת הפרישה תכלול את הפרטים הבאים: שם, תעודת זהות, מס' טלפון ומספר פקס. לא תינתנה אורכות לשם הגשת הודעת פרישה.

ב"כ התובע הייצוגי – עו"ד אהוד גרי טל':  03-7947779

ב"כ החברה – עו"ד ערן גוטפריד טל':  03-6952425לבדיקת זכאות להטבה ניתן לפנות בכתובת המייל: 

1234@sbn-brands.co.il